Hotărârea nr. 271/2003

OBIECT: PUNEREA ÎN APLICARE A PREVEDERILOR H.G. NR. 400/2003 - PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003;ANAL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 271

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 400/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. ad. 28.384/03 din 24 iunie 2003, a Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul  Direcţiei Administraţie Publică Locală, privind punerea în aplicare a prevederilor  H.G. nr. 400/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice  privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi 2, lit. x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă înfiinţarea comisiei pentru atestarea administratorilor de imobile, prevăzută de art. 61 din H.G. nr. 400/2003, în următoarea componenţă:
 - şeful Serviciului Relaţii  cu Asociaţiile de Proprietari                                     - preşedintele comisiei;
 - consilier juridic din cadrul Serviciului Relaţii cu Asociaţiile  de Proprietari     - membru
 - doi economişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local                      - membri
 - un inginer construcţii din aparatul propriu al consiliului local                         - membru

 Art. 2. Se aprobă colaborarea Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari cu O.N.G.-uri în vederea organizării de seminarii de instruire pentru preşedinţii şi administratorii de imobile.

 Art. 3.  Se aprobă "Regulamentul privind atestarea administratorilor de imobile", conform anexei,  parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art. 4.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.