Hotărârea nr. 270/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - HOTEL, BIROURI SI SPATII COMERCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 30.964/2003, AL SERVICIULUI STRATEGIE,

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 270

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: aprobare P.U.D. - Hotel, birouri şi spaţii comerciale;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 30.964/2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobare P.U.D.  - Hotel, birouri şi spaţii comerciale;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit.c şi k  şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Hotel, birouri şi spaţii comerciale  3S + P + 3M + 26 E, iniţiată de JAPAN INVEST CORPORATION, pe terenul din Centrul Civic Braşov, delimitat de clădirea Primăriei Braşov (bloc C 7), str. Kogălniceanu, B-dul 15 Noiembrie în suprafaţă de 11.200 m.p. şi elaborată de arh. Ileana Filipescu.

 

 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.