Hotărârea nr. 27/2003

OBIECT: TRANSFORMAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE CTG.A, CL.III, GR.3 DE LA SERVICIUL RELATII CU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI ÎN POST DE CONSILIER AI3, ÎN VEDEREA REÎNCADRARII DOAMNEI HOTNOG CRISTINA ÎN FUNCTIE, CONFORM DECIZIEI NR. 9/R A CURTI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 27

din data de 24 februarie 2003

 

 

Obiect: transformarea postului de inspector de specialitate ctg.A, cl.III, gr.3 de la Serviciul    Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari în post de consilier AI3, în vederea reîncadrării  doamnei Hotnog Cristina în funcţie, conform Deciziei nr. 9/R a Curţii de Apel Braşov;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinarăla data de 24 februarie 2003;   
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul Departamentului Servicii Interne, înregistrat cu nr. 4.762 din 5 februarie 2003, prin care s-a propus transformarea postului de inspector de specialitate A III 3, existent vacant la Serviciul Relaţiile cu Asociaţiile de Proprietari, în post de consilier A I 1, în vederea încadrării doamnei Hotnog Cristina în funcţie, conform deciziei Curţii de Apel Braşov,
 Având la bază Decizia nr. 9/R a Curţii de Apel Braşov, pronunţată în dosar nr. 1227/R/C/2002 care este irevocabilă, în sensul că doamna Hotnog Cristina urmează a fi reîncadrată în funcţie,
 Având în vedere H.C.L. nr.320/2002 privind organigrama aparatului propriu al Consiliului Local, precum şi H.C.L. nr.329/2002 privind statul de funcţii aprobat,
 În baza prevederilor art. 38(2), litera "e" şi art. 46(1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă transformarea postului de inspector de specialitate A III 3, existent, vacant la Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Direcţiei Economice în post de consilier ctg. A, cl. I, gr. 3.
 
 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.