Hotărârea nr. 269/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - EXTINDERE CLADIRE CU SALA DE SEMINARII SI SPATII DE CAZARE PENTRU OASPETI - STR. PETOFI NR. 27; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 269

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: aprobare P.U.D. - Extindere clădire cu sală de seminarii şi spaţii de cazare   pentru oaspeţi - Str. Petofi nr. 27;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. ad. 11763/2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobare P.U.D.  - Extindere clăsire cu sală de seminarii şi spaţii de cazare pentru oaspeţi - str. Petofi nr. 27;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit.c şi k  şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Extindere clădire cu sală de seminarii şi spaţii de cazare pentru oaspeţi - str. Petofi nr. 27", iniţiată de Asociaţia familiilor KOLPING şi întocmită de S.C. EGO S.R.L.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.