Hotărârea nr. 268/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - REAMENAJARE PISCINA SI EXTINDERE CU CORP DE RECUPERARE SI CAZARE - PISCINA CRISTAL - POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPO

 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 268

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: aprobare P.U.D. - Reamenajare piscină şi extindere cu corp de recuperare şi cazare - Piscina Cristal - Poiana Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 30.725/2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobare P.U.D.  - Reamenajare piscină şi extindere cu corp de recuperare şi cazare - Piscina Cristal - Poiana Braşov;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit.c şi k  şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Reamenajare piscină şi extindere cu corp de recuperare şi cazare  - Piscina Cristal - Poiana Braşov", pe terenurile situate în Poiana Braşov, identificare în C.F. 28278, cu nr. top. 14217/1/11, 14217/1/13, 14217/1/16, documentaţie iniţiată de către S.C. SALMAD S.A. şi elaborată de S.C. AIBA PROIECT S.R.L. 

 Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizarea unei ministaţii de epurare ape uzate, devieri şi extinderi reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

 Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.