Hotărârea nr. 267/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI VACANT DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANAL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 267

din data de 30 iunie 2003

 

 


 Obiect:  respingerea proiectului de hotărâre privind  aprobarea condiţiilor pentru ocuparea  prin concurs a postului vacant de secretar al municipiului Braşov;


 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 31.965 din 26 iunie 2003 a Primarului Municipiului Braşov, prin care s-a propus aprobarea condiţiilor pentru ocuparea prin concurs a postului vacant de secretar al municipiului Braşov;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a H.G. nr. 1.087/2001, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice;
 In temeiul art. 38, alin. 3, art. 46 şi art. 84 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 


 Articol Unic.   Se respinge proiectul de hotărâre privind  aprobarea condiţiilor pentru ocuparea  prin concurs a postului vacant de secretar al municipiului Braşov.