Hotărârea nr. 266/2003

OBIECT: AUTORIZARE LUCRARI DE RECONDITIONARE (REPARATII) LA IMOBILELE DIN CENTRUL ISTORIC BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 14.2

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 266

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: autorizare lucrări de recondiţionare (reparaţii) la imobilele din centrul istoric Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 14.225/2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură -Urbanism, prin care se propune  un mod de autorizare a lucrărilor de recondiţionare (reparaţii) la imobilele din centrul istoric Braşov- care  se încadrează în programul "O Românie Frumoasă";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1.  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă procedura de emitere în regim de urgenţă a autorizaţiilor de construire pentru lucrările de recondiţionare (reparaţii) la imobilele din centrul istoric al Municipiului Braşov, cu condiţia ca în termen de 90 de zile de la eliberarea lor, beneficiarii acestor autorizaţii să completeze dosarele cu toate avizele şi condiţiile stabilite de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov (Serviciul Autorizări Construcţii din cadrul Direcţiei Arhitectură-Urbanism).

 Art. 2. Atacarea lucrărilor de reparaţii la imobile, conform art. 1, va fi posibilă numai în baza unui aviz al Comisiei stabilită prin Dispoziţia de Primar nr. 1.275 din 4 iunie 2003, comisie  pentru analizarea soluţiilor de reabilitare a clădirilor din centrul istoric al municipiului Braşov.

 Art. 3. Se acordă în mod gratuit ocuparea terenului (domeniului public) pentru montarea schelelor necesare efectuării lucrărilor, conform celor stabilite la art. 1.

 Art. 4. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.