Hotărârea nr. 265/2003

OBIECT: ACORDUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI ASOCIATIA PENTRU SANATATE EDUCATIE SI FAMILIE (ASEF) ÎN CADRUL PROIECTULUI NATIONAL " ÎMPREUNA PENTRU O SANATATE MAI BUNA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA

 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 265

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: acordul de parteneriat între Municipiul Braşov şi Asociaţia pentru Sănătate Educaţie şi Familie (ASEF) în cadrul  proiectului  naţional " ÎMPREUNĂ   PENTRU O SĂNĂTATE MAI BUNĂ";

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 27.779/2003, al Biroului Relaţii  cu O.N.G. şi I.M.M. din cadrul Departamentului Servicii Interne, prin care se propune acordul de parteneriat între Municipiul Braşov şi Asociaţia pentru Sănătate Educaţie şi Familie (ASEF) în cadrul proiectului naţional "ÎMPREUNĂ PENTRU O SĂNĂTATE MAI BUNĂ";
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2003 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 369/2001;
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi alin. 2,  lit. p şi x  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Consiliul Local Braşov aprobă parteneriatul dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia pentru Sănătate Educaţie şi Familier (ASEF), în cadrul proiectului naţional "ÎMPREUNĂ PENTRU O SĂNĂTATE MAI BUNĂ".

 Art. 2. Contribuţia Municipiului Braşov în cadrul proiectului constă în :

 a) acordarea permisiunii către Asociaţia pentru Sănătate Educaţie şi Familue (ASEF), respectiv prin împuterniciţii săi la Braşov, să deruleze în spaţiul public activităţi specifice de informare, conştientizare, testare medicală şi promovare a sănătăţii, inclusiv prin suport scris (cărţi, broşuri, pliante, etc.), în conformitate cu obiectivele programului;

 b) scuteşte de taxă de ocuparea domeniului public, conform Hotărârii Consiliului Local
     nr. 46/2003, Asociaţia pentru Sănătate Educaţie şi Familie (ASEF) pentru ocuparea  temporară a unei suprafeţe de maxim 1 m.p. în zona centrală pentru activităţi în   beneficiul programulzi, cu excepţia activităţilor comerciale şi de publicitate, altele       decât în interesul parteneriatului astfel aprobat.

 Art. 3. Primarul municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.