Hotărârea nr. 264/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII S.C. TRACTORUL U.T.B. S.A. BRASOV, PRIVIND CONVERSIA ÎN ACTIUNI A CREANTELOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND SOLICITAREA S.C. TRACTORUL U.T.B. S.A. BRA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 264

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: respingerea  propunerii S.C. TRACTORUL  U.T.B. S.A. Braşov,  privind conversia în acţiuni a creanţelor;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând solicitarea S.C. TRACTORUL U.T.B. S.A. Braşov, înregistrată sub  nr. ad. 16.624/2003, privind conversia în acţiuni a sumelor datorate către C.E.T. Braşov;
 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 8/2003, privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat;
 În temeiul art. 38 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Nu se aprobă conversia în acţiuni a sumelor datorate de către S.C. TRACTORUL U.T.B. S.A. Braşov, în cuantum de 1.099.552.216 lei, către S.C. CET BRAŞOV S.A. şi de 659.066.500 lei către R.A. TERMO Braşov.


 Art. 2. S.C. CET BRAŞOV S.A. şi R.A. TERMO Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.