Hotărârea nr. 263/2003

OBIECT : DEMISIA D-LUI NICOLAE PARASCHIV, SECRETARUL MUNICIPIULUI BRASOV, DIN COMISIA DE MONITORIZARE A SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 20

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 263

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect :  demisia d-lui NICOLAE PARASCHIV, secretarul municipiului Braşov, din comisia de monitorizare a Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor  Fără Stăpân;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  cererea d-lui Secretar NICOLAE PARASCHIV, înregistrată sub nr. 27.934 din 29 mai 2003, prin care solicită aprobarea demisiei sale din funcţia de membru fără drept de vot al comisiei de monitorizare a Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân ;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Articol Unic  Se aprobă demisia d-lui NICOLAE PARASCHIV din funcţia de membru fără drept de vot al Comisiei de monitorizare a Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân.