Hotărârea nr. 262/2003

OBIECT : REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 59/1993; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND ADRESA PAROHIEI UNITARIANA BRASOV NR. 44/2003, ÎNREGISTRATA SUB NR. 2.785/2003 SI A ADRESEI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 262

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect :  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/1993;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  adresa Parohiei Unitariană Braşov nr. 44/2003, înregistrată sub nr. 2.785/2003 şi a adresei Serviciului Public Patrimoniu, înregistrată sub nr.  27.552/2003, prin care se solicită  rezilierea contractului de concesiune încheiat în baza H.C.L. nr. 59/1993, cu privire la terenul înscris în C.F. nr. 22825 Braşov, nr. top. 13858/7552 în suprafaţă de 2.225,10 m.p.;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998, art. 35, lit. e;
 În temeiul art. 38, lit. f şi g şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/1993 şi în consecinţă se reziliază contractul de concesiune având ca obiect terenul înscris în C.F. Braşov 22825, nr. top. 13858/7552, în suprafaţă de 2.225,10 m.p., ca urmare a renunţării concesionarului.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.