Hotărârea nr. 261/2003

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SALA SI TERENURI DE SPORT SCOALA GENERALA NR. 10 BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 200

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 261

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare sală şi terenuri de sport Şcoala Generală nr. 10 Braşov";


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 28.708 din 4 iunie 2003 a Serviciului Tehnic - Investiţii şi Programe Europene din cadrul Departamentului Servicii Interne, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reabilitare sală şi terenuri de sport Şcoala Generală nr. 10 Braşov";
 Având în vedere Legea finanţelor publice nr. 189/1998, art. 16;
 În temeiul art. 38, lit. m din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reabilitare sală şi terenuri sport Şcoala Generală nr. 10 Braşov":

  Valoarea totală:  - 2.625.095,62 mii lei
    din care C + M:  - 2.379.048,00 mii lei

   Durata de execuţie : 6 luni


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.