Hotărârea nr. 260/2003

OBIECT: ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV DOMNULUI DIRIJOR DAISUKE SOGA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003;

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 260

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului dirijor DAISUKE SOGA;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 31.900 din 25 iunie 2003, al Biroului Relaţii Externe din cadrul Departamentului Servicii Interne, prin care se propune acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului dirijor DAISUKE SOGA;
 În temeiul art. 38, lit. v din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului dirijor DAISUKE SOGA, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea relaţiilor dintre Municipiul Braşov şi Oraşul Musashino.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.