Hotărârea nr. 26/2003

OBIECT: APROBARE ORGANIGRAMA SI STATE DE FUNCTII PENTRU INSTITUTIILE SI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL, PENTRU ANUL 2003, PRECUM SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CENTR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 26

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: aprobare organigramă şi state de funcţii pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2003, precum şi aprobarea organigramei,  statului de funcţii şi a  regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2, înfiinţată prin H.C.L. nr. 459 din 25 noiembrie 2002;

 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive anexată, cu privire la aprobarea organigramei, statelor de funcţii pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local pentru anul 2003;
Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998, privind finanţele publice locale şi Legii nr. 631/2002, privind bugetul de stat pe anul 2003;
In temeiul art. 38, alin. (2), lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă organigrama şi statele de funcţii pentru anul 2003, pentru următoarele instituţii şi servicii publice din subordinea consiliului local:
  - TEATRUL "SICĂ ALEXANDRESCU"
  - TEATRUL ARLECHINO 
  - FILARMONICA  BRAŞOV
  - OPERA BRAŞOV
  - CĂMINUL DE BĂTRÂNI
  - CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
  - GRĂDINA ZOOLOGICĂ
  - CENTRUL DE ZI "CASA SOARELUI" - STUPINI

 Art. 2. Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a CENTRULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ - CREŞA NR. 2.

 Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.