Hotărârea nr. 259/2003

Obiect: aprobarea numărului de funcţii publice, organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003;

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 259

din data de  30 iunie 2003

 

 Obiect: aprobarea numărului de funcţii publice, organigramei şi a statului de funcţii  al aparatului propriu al Consiliului Local al  Municipiului Braşov, în  conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive  nr. 31.549  din 30 iunie 2003 a Primarului Municipiului Braşov, prin care s-a propus aprobarea numărului de funcţii publice, organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în  exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a H.G. nr. 504/2003 privind Programul de aplicare a Legii nr. 161/2003 şi a Ordinului nr. 218/2003, pentru aprobarea instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor publici;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu un număr total de 262 posturi, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 (7 pagini), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. Se aprobă un număr de:

  - 211 funcţii publice, din care: - 186 funcţii publice de execuţie;
       -  25 funcţii publice de conducere
      (226 x 12 % = 27, rezultat din calcul - în organigramă sunt prevăzute 25)

  - 52 posturi pentru personal contractual.

 Art. 3. Se aprobă repartizarea funcţiilor publice stabilite pe clase şi grade profesionale în următoarea structură:

 - 211 funcţii publice - 25 funcţii de conducere = 186 funcţii publice de execuţie;
 - 186 x 20 % = 38 funcţii de execuţie grad superior
 - 186 x 40 % = 75 funcţii de execuţie grad principal
 - 186 x 30 % = 56 funcţii de execuţie grad asistent;
 - 186 x 10 % = 17 funcţii de execuţie grad debutant.
  TOTAL funcţii de execuţie : 201


 Art. 4. Se aprobă 25  funcţii de conducere în următoarea structură:

  - secretar al municipiului    1
  - director      2
  - arhitect şef      1
  - şef serviciu    12
  - şef birou      9

  TOTAL funcţii de conducere : 25

 Art. 5.  Se aprobă un număr de 107 funcţii publice de execuţie care necesită studii superioare - consilier juridic, consilier, inspector, auditor - repartizate pe grade profesionale după cum urmează:

  - grad superior  107 x 20 % = 22 funcţii publice
  - grad principal 107 x 40 % = 43 funcţii  publice
  - grad asistent  107 x 30 % = 32 funcţii publice
  - debutant  107 x 10 % = 10 funcţii publice

  TOTAL funcţii de execuţie cu studii superioare :  107

 Art. 6.  Se aprobă un număr de 16 funcţii publice de execuţie care necesită studii  superioare de scurtă durată - referent de specialitate - repartizate pe grade profesionale, astfel:

  - grad superior  16 x 20 %  =  3 funcţii publice
  - grad principal 16 x 40 %  =  7 funcţii publice
  - grad asistent  16 x 30 %  =  5 funcţii publice
  - debutant  16 x 10 %  =  1 funcţie publică

  TOTAL  funcţii de execuţie cu studii superioare de scurtă durată : 16

 Art. 7.  Se aprobă un număr de 63 funcţii publice de execuţie care necesită studii  medii - referent - repartizate pe grade profesionale, astfel:

  - grad superior  63 x 20 %  =  13 funcţii publice
  - grad principal 63 x 40 %  =  25 funcţii publice
  - grad asistent  63 x 30 %  =  19 funcţii publice
  - debutant  63 x 10 %  =    6 funcţii publice

  TOTAL  funcţii de execuţie cu studii medii : 63 

 Art. 8. Anexele la H.C.L. nr. 66/2003 şi H.C.L. nr. 129/2003 se modifică şi vor avea conţinutul conform prevederilor anexelor 1 şi 2 parte integrantă din amendamentele prezentate.
 Se revocă H.C.L. nr. 368/2002 şi se modifică, conform celor de mai jos, anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 329/2002, modificată de art. 2 din H.C.L. nr. 129/2003.
 I. Va avea denumirea Direcţia Servicii Interne.
 I.3. Se schimbă în Biroul Informatic, iar primul aliniat se modifică "pentru şef birou".
 I.4. Se desfiinţează.


 I.5. Se va denumi: Biroul Resurse Umane, Management şi Protecţia Municii, iar primul aliniat se modifică şi va avea următorul conţinut: "Pentru şef birou: studii superioare juridice".
 I.6. Va avea denumirea de Biroul Audit Intern şi Asigurarea Calităţii.
 I.7. Se desfiinţează prin comasare cu Biroul Relaţii Externe.
 I.8. Se modifică denumirea în Biroul Relaţii Externe, ONG-uri şi Mici Intreprinzători.
 După I.9. se introduc:
 I.9.1. Serviciul Financiar  Contabilitate, conform prevederilor de la punctul 28.
 I.9.2. Serviciul Buget, conform prevederilor de la punctul 29.
 I.9.3. Serviciul Tehnic Investiţii şi Programe Europene, conform punctului 21, transformându-se în Birou.
 I.9.4. Funcţia de purtător de cuvânt cerinţe: studii superioare de lungă durată.
 II. Se modifică aliniatul 2, înlocuindu-se secretar direcţie cu referent direcţie.
 II.10. Se modifică denumirea  în Serviciul Secretariat - Administrativ.
 II.12.  Se modifică denumirea în Centrul Informaţii Cetăţeni, Asociaţii de Proprietari şi Registratură, prin comasarea Serviciului Relaţii cu Publicul şi Registratură cu Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari.
 II.13. Se modifică denumirea în Serviciul Contencios şi de aplicare a Legii  nr. 10/2001.
 II. 16. Se transformă denumirea în Biroul Autorizări Activităţi Economice şi Strategii în Turism.
 II. 17. Se modifică denumirea în Biroul Licitaţii Contracte, iar primul aliniat se înlocuieşte cu şef birou.
 Se introduce II.17.1. Serviciul Monitorizare, Învăţământ, Cultură, Sănătate, Sport şi Tineret se transformă în Birou.
 III. Se desfiinţează.
 IV devine III
 Aliniatul 2 se modifică denumirea secretară direcţie în referent direcţie.
 III.27. Se modifică "pentru şef serviciu arhitect sau studii superioare tehnice de lungă durată".
 Pentru postul de arhitect şef se stabilesc următoarele condiţii pentru ocuparea postului: arhitect sau studii superioare de lungă durată în construcţii civile şi industriale, iar pentru Biroul Unic de Autorizare se solicită studii medii de specialitate şi studii superioare de lungă durată sau studii superioare de scurtă durată: arhitect sau construcţii civile şi industriale.
 V. Se desfiinţează.

 Art. 9. La şedinţa ordinară din iulie 2003, primarul va prezenta spre aprobare proiectul de hotărâre cu fişele de evaluare a posturilor aparatului propriu al Consiliului Local.
 La întocmirea fişelor de evaluare se vor respecta criteriile din anexa 2 la H.C.L. nr. 329/2002, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre.

 Art. 10.  Până la data de 15 iulie 2003, primarul va prezenta Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre cu reîncadrarea funcţionarilor publici, conform prevederilor Ordinului Ministrului Administraţiei Publice nr. 218/2003.
 
 Art. 11. În termen de 3 zile de la adoptare, secretarul municipiului, va prezenta hotărârea spre avizare Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

 Art. 12. Având în vedere cele de mai sus, anexele 1 şi 2 din proiectul de hotărâre propus de primar se vor modifica  conform art. 8 din prezenta hotărâre.


 Art. 13. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri, se revocă.


 Art. 14.  Primarul municipiului Braşov şi secretarul municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.