Hotărârea nr. 258/2003

OBIECT: TRECEREA ÎN PATRIMONIUL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU SI A DIRECTIEI FISCALE A BUNURILOR TRANSMISE PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 104/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 258

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: trecerea în patrimoniul Serviciului Public Patrimoniu şi a Direcţiei Fiscale a bunurilor transmise prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune ca bunurile transmise în folosinţă gratuită Serviciului Public Patrimoniu şi cele ce sunt gestionate de Direcţia Fiscală şi Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  să treacă în patrimoniul acestora;
 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 318/2002 şi respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Bunurile transmise prin hotărâri ale Consiliului Local Direcţiei Fiscale, Serviciului Public Patrimoniu şi Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, necesare aducerii la îndeplinire a obiectului lor de activitate, vor trece în patrimoniul acestora.


 Art. 2.  După încheierea proceselor-verbale de predare - primire  a bunurilor menţionate la art. 1, acestea vor fi anexate prezentei hotărâri.


 Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov, Direcţia Fiscală,  Serviciul Public Patrimoniu şi Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.