Hotărârea nr. 257/2003

OBIECT: SUPLIMENTAREA FONDURILOR ALOCATE DEPLASARILOR ÎN STRAINATATE CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE, SUBCAPITOLUL 51.02.05 AUTORITATI EXECUTIVE, TITLUL 02, ART. 14.02 DEPLASARI ÎN STRAINATATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 257

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: suplimentarea fondurilor alocate deplasărilor în străinătate cap. 51.02 autorităţi publice, subcapitolul 51.02.05 autorităţi executive, titlul 02, art. 14.02 deplasări în străinătate;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 29.285 din 9 iunie 2003, al Biroului Relaţii Externe din cadrul Departamentului Servicii Interne, prin care se propune suplimentarea fondurilor alocate deplasărilor în străinătate, cap. 51.02 autorităţi publice, subcapitolul 51.02.05 autorităţi executive, titlul 02, art. 14.02 deplasări în străinătate;
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 587/2002;
 În temeiul art. 38, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă transferul sumei de 150.000.000 lei, din fondul de rezervă, cap.  95.02, în cap. 51.02. autorităţi publice, subcapitolul 51.02.05 autorităţi executive, titlul 02, art. 14.02. deplasări în străinătate, iar cap. 95.02 fond de rezervă se diminuează corespunzător.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.