Hotărârea nr. 255/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA P + E SI ÎMPREJMUIRE, STR. IZVORULUI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 27.868/2003, AL SERVICI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 255

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: aprobare P.U.D. - Locuinţă P + E şi împrejmuire, str. Izvorului f.n.;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 27.868/2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobare P.U.D. - Locuinţă P + E şi împrejmuire,  str. Izvorului f.n.;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Locuinţă P + E şi împrejmuire str. Izvorului f.n. pe terenul cu nr. top. 10909/2/1/2/3, înscris în C.F. nr. 10859, iniţiat de BĂLTĂREŢU MIHAI şi elaborat de S.C. TOP-FORM S.R.L.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.