Hotărârea nr. 254/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - MODERNIZARE SI EXTINDERE CENTRU DE ÎNCHIRIERE SKI - POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 27.800/2

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 254

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: aprobare P.U.D. - Modernizare şi extindere Centru de închiriere  ski - Poiana Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 27.800/2003, a Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobare P.U.D. - Modernizare şi extindere Centru de închiriere ski - Poiana Braşov;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Modernizare şi extindere centru de închiriere ski - Poiana Braşov, pe terenul cu nr. top. 14205/1/1/b/5/b/5x1/2/2, înscris în C.F. nr. 36631, iniţiat de   S.C. PLUMA IMPEX S.R.L. şi elaborat de S.C. PROIECT RENARH S.R.L.

 

 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.