Hotărârea nr. 253/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - COMPLEX COMERCIAL - CALEA BUCURESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 28.862/2003 A SERVICIULUI STRATEGIE,

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 253

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: aprobare P.U.D. - Complex comercial - Calea Bucureşti;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  expunerea de motive şi raportul de specialitate  nr. 28.862/2003 a Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobare P.U.D. - Complex  comercial -  Calea Bucureşti;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Complex comercial, Calea Bucureşti f.n., pe terenul cu  nr. top. 7355/2/1/1/1, înscris în C.F. 1778, iniţiat de PAPP STEFAN şi elaborat de S.C. D'ART PROIECT S.R.L.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.