Hotărârea nr. 252/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA D + P + E + M SI GARAJ, STR. DUPA INISTE NR. 20 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTRAT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 252

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: aprobare P.U.D. - Locuinţă D + P + E + M  şi garaj, Str. După Inişte nr. 20 Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate  înregistrată sub nr. 26.906 din 22 mai 2003  a Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Locuinţă D + P + E + M şi garaj, str. După Inişte nr. 20 Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă documentaţia "P.U.D. - locuinţă D + P + E + M şi garaj, str. După Inişte nr. 20, Braşov", iniţiată de Fanea Vasile şi Fanea Irina şi întocmită de S.C. TOP-FORM S.R.L., pe terenul identificat în C.F. nr. 9252 din 27 mai 2003, cu nr. top. 2348-2349/2/2/2, lot. 2.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.