Hotărârea nr. 251/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE D + P SI SALA DE PROTOCOL P + M, STR. AL. PETOFI NR. 31, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 251

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: aprobare P.U.D. - Pensiune D + P şi sală de protocol P + M, str. Al. Petofi nr. 31, Braşov;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrată cu  nr. ad. 21.979 din 21 mai 2003, a Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Pensiune D + P şi sală de protocol P + M, str. Al. Petofi nr. 31 Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Pensiune D + P şi sală de protocol P + M, str. Al.Petofi nr. 31 Braşov", iniţiată de Sabău Virgil şi Sabău Aurelia Maria şi întocmită de arh. Predescu Nicoleta, pe terenul identificat în C.F. nr. 3419 din 18 martie 2003, cu nr. top. 13598/4272/2/a/1/2 şi 13598/4272/2/a/1/3.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.