Hotărârea nr. 250/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE TURISTICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 26.437/2003, A SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI DIN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 250

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: aprobare P.U.D. - Pensiune turistică;  

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  Expunerea de motive nr. 26.437/2003,  a Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobare P.U.D. - Pensiune turistică;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin  Legea  nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Pensiune turistică D+P+2E+M, pe terenul situat în str. Poiana Ursului din Poaian Braşov, identificat în C.F. nr. 6787, cu nr. top. 14204/2/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 1.155,00 m.p. având ca beneficiar pe Lupu Ion şi Paula şi elaborat de S.C. ADS S.R.L. Bucureşti.

 Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizarea ministaţiei de epurare a apei uzate, devieri şi extinderi reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

 Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.