Hotărârea nr. 25/2003

OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI A BUGETULUI PRIVIND VENITURILE SI CHELTUIELILE SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN, PENTRU ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 25

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: aprobarea statului de funcţii şi a bugetului privind veniturile şi cheltuielile Serviciului  Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, pentru anul 2003; 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  referatul Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  cu  nr. 6.428 din 5 februarie 2003, prin care se propune aprobarea statului de funcţii şi a bugetului pe anul 2003, al Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân ;
Având în vedere prevederile art. 2 din H.C.L  nr. 13 din 27 ianuarie 2003, prevederile art. 38, alin. 2, lit. d şi e din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală;
In temeiul  art. 38, alin. 2, lit. d şi e şi art.  46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă statul de funcţii şi bugetul pe anul 2003 al Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.