Hotărârea nr. 249/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - VILE, RESTAURANT - ZONA RUIA - POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 10.283/2003, AL SERVIC

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 249

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: aprobare P.U.D. - Vile, restaurant  - zona Ruia - Poiana Braşov";


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr.  ad. 10.283/2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobare P.U.D. - Vile, restaurant - zona Ruia - Poiana Braşov;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă documentaţia P.U.D. - Vile, restaurante - zona  Ruia - Poiana Braşov, pe terenurile situate în Poiana Braşov (zona Ruia), identificate în C.F. nr. 19928, 32584, 20388 cu nr. top. 14223/15/2/55/1, 14223/15/2/55/2, 14223/15/2/53/1/3, 14223/15/2/53/1/2/2, 14223/15/2/52, 14223/15/1/2/1, 14223/15/2/53/2; 14223/15/2/53/3, 14223/15/2/53/7, 14223/15/2/53/1/1/1, 14223/15/2/53/1/1/3, 14223/15/2/53/1/1/2, concepută ca un ansamblu de construcţii care raportat la suprafaţa amplasamentului studiat să satisfacă cerinţa de lot minim stabilită prin P.U.Z. "Actualizare P.U.Z. Poiana Braşov". Documentaţia a fost iniţiată de către Matei Ioan şi Jeana, Enache Paul şi Lenuţa, Filipescu Valentin şi Steliana, în calitate de proprietari ai terenurilor şi elaborată de către S.C.  Agenţia Sârbu S.R.L. 

 Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizarea ministaţiei de epurare ape uzate, devieri şi extinderi reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

 Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.