Hotărârea nr. 248/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - SPATIU COMERCIAL P + 1, STR. PLEVNEI NR. 25, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 25.356 DIN 14 MAI 2003

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 247

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: aprobare P.U.D. - Spaţiu comercial P + 1, str. Plevnei nr. 25, Braşov;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 25.356 din 14 mai 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Spaţiu comercial P + 1,  str. Plevnei nr. 25, Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Spaţiu comercial P + 1, str. Plevnei nr. 25, Braşov", iniţiată de Weber Robert şi întocmită de S.C. "CIBBS PROIECT" S.R.L., pe terenul identificat în C.F. nr. 17780 din 9 mai 2003, cu nr. top. 9166/1.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.