Hotărârea nr. 246/2003

PRIVIND : REGLEMENTAREA SITUATIEI CONTRACTELOR, LICITATIILOR SI ACHIZITIILOR PUBLICE AFLATE ÎN CURS DE DERULARE SI TRANSFERAREA DERULARII LOR LA SERVICIILE PUBLICE DESCENTRALIZATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 246

din data de 23 iunie 2003

 

 - privind :  reglementarea situaţiei contractelor, licitaţiilor şi achiziţiilor publice aflate în curs de derulare şi transferarea derulării lor la serviciile publice descentralizate;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iunie 2003;
 Analizând propunerea unui grup de consilieri, având ca obiect reglementarea situaţiei contractelor, licitaţiilor şi achiziţiilor publice, aflate în curs de derulare şi transferarea derulării lor la serviciile publice descentralizate;
 Având în vedere dispoziţiile H.C.L. nr. 66/2003 şi H.C.L. nr. 104 din 7 aprilie 2003, prin care a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Patrimoniu şi ale O.U.G.  nr. 60/2001;
 În temeiul  art. 38, lit. f, g, i şi art  46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă derularea de către Serviciul Public Patrimoniu a contractelor de achiziţie publică având ca obiect bunuri, servicii şi lucrări a căror finanţare a făcut obiectul H.C.L. nr. 104/2003 (art. 2, prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Patrimoniu), încheiate de Municipiul Braşov.

 Art. 2. Pentru achiziţiile publice aflate în desfăşurare, după finalizarea de către aparatul propriu al consiliului Local a procedurilor privind atribuirea contractelor, dacă fondurile alocate se află în bugetul municipiului Braşov, se vor aplica dispoziţiile art. 1 din prezenta.

 Art. 3. În termen de 5 zile de la încheierea contractelor prevăzute la art. 1 din prezenta, acestea vor fi transmise de către Municipiul Braşov, prin reprezentanţii săi legali, Serviciului Public Patrimoniu, în vederea derulării lor.

 Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 19 mai 2003, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 226 din 2 iunie 2003, se revocă.

 Art. 5. Primarul  Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.