Hotărârea nr. 245/2003

OBIECT: DEMARAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIONARE A UNUI IMOBIL ÎN VEDEREA AMENAJARII DE LOCUINTE SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 1.893/2003, PRIVIND

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 245

din data de 23 iunie 2003

 

 Obiect: demararea procedurilor de achiziţionare a unui imobil în vederea amenajării de locuinţe sociale;


 Consiliul  Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  23 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 1.893/2003, privind achiziţionarea imobilului situat în Braşov, str. Lânii nr. 43, în vederea amenajării de locuinţe sociale;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 cu modificările ulterioare şi prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 60/2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002;
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă demararea procedurilor de achiziţie a imobilului situat în Braşov, str. Lânii nr. 43.


 Art. 2. Pentru cele dispuse la art. 1 se numeşte o comisie, având următoarea componenţă:

 - dl. consilier IOAN  BÂSCĂ   - reprezentantul Comisiei economice;
 - dl. consilier NEDECZKY LADISLAU - reprezentantul Comisiei juridice;
 - dl. consilier NADUDVARYGHEORGHE   - reprezentantul Comisiei arhitectură- urbanism;
 - şi 2 reprezentanţi ai Serviciului Public Patrimoniu desemnaţi prin dispoziţie de director.


 Art. 3. Procesul verbal de negociere, proiectul de contract şi hotărârea de achiziţionare a imobilului vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local.


 Art. 4. Serviciul Public Patrimoniu şi comisia constituită vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.