Hotărârea nr. 244/2003

OBIECT: MANDATAREA SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU PRIN REPREZENTANTUL SAU LEGAL, SA REPREZINTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CAUZA COMERCIALA NR. 3.871/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 IUNIE 20

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 244

din data de 23 iunie 2003

 

 

Obiect: mandatarea Serviciului Public Patrimoniu prin reprezentantul său legal, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Braşov în cauza comercială nr. 3.871/2003;


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 23 iunie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. ad. 3.157/2003 a unui grup de consilieri privind mandatarea directorului executiv al Serviciului Public Patrimoniu să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Braşov în cauza comercială nr. 3.871/2003;
Ţinând cont de prevederile art. 67 din Codul de Procedură Civilă şi ale Legii nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală;
În temeiul art. 38, alin.1 şi alin.2, lit. i din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1. Se mandatează Serviciul Public Patrimoniu prin reprezentantul său legal să reprezinte în instanţă, la toate gradele de jurisdicţie, Consiliul Local al Municipiului Braşov în cauza comercială nr. 3.871/2003.


 Art. 2.  Directorul executiv al Serviciului Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.