Hotărârea nr. 243/2003

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI FISCALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 50.025 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICII

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.  243

din data de 23 iunie 2003

 


Obiect: aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iunie 2003;
Analizând Expunerea de Motive nr. 50.025 şi Raportul de specialitate al serviciilor contencios şi resurse umane din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;
Având în vedere prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003;
In temeiul art. 38, lit. e, i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă statul de funcţii şi organigrama Direcţiei Fiscale Braşov conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.