Hotărârea nr. 242/2003

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SI COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE ALE SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU AFLAT SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIU LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 242

din data de 23 iunie 2003

 

Obiect: aprobarea organigramei, statului de funcţii, regulamentului de organizare şi funcţionare şi completarea obiectului de activitate ale Serviciului Public Patrimoniu aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov;


Consiliu Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 23 iunie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. ad. 3.720/2003 şi raportul de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, regulamentului de funcţionare şi completare a obiectului de activitate ale Serviciului Public Patrimoniu, întocmit în conformitate cu prevederile Legii  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Având la bază prevederile Legii nr. 188/1999, modificată şi completată prin Legea nr. 161/2003, Cartea II - Titlul III - Reglementări privind funcţia publică şi funcţionarii publici, ale Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală şi O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de  administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere O.U.G. nr. 191/2002, O.U.G. nr.192/2002 aprobată prin Lege nr. 228/2003 cu privire la salarizarea personalului din unităţi bugetare şi ale funcţionarilor publici în anul 2003, precum şi prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii şi având în vedere avizul nr. 4.472/12 iunie 2003 al A.N.F.P.;
In temeiul art. 38, lit. e şi i, art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T A R A S T E :

Art. 1.  Se aprobă completarea obiectului de activitate al Serviciului Public Patrimoniu, după cum urmează: "Serviciul Public Patrimoniu are ca obiect de activitate administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Braşov, evidenţa şi valorificarea imobilelor aparţinând proprietăţii publice sau private ale Municipiului".

Art. 2. Se aprobă funcţiile publice ale aparatului propriu ale Serviciului Public Patrimoniu, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform anexei nr. 1.

Art. 3. Se aprobă organigrama Serviciului Public Patrimoniu, conform anexei nr. 2.

Art. 4.  Se aprobă statul de funcţii al Serviciului Public Patrimoniu, conform anexei nr. 3.

Art. 5. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Patrimoniu, conform anexei nr. 4.

Art. 6.  Anexele 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Anexa nr. 4 aprobată prin art. 4 din H.C.L. nr. 287/2002 se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 4 din prezenta hotărâre.

Art. 8.  Articolul 1 din H.C.L. nr. 287/2002 se completează potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.


Art. 9.   Serviciul Public Patrimoniu va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.