Hotărârea nr. 239/2003

OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII CONVENTIEI DINTRE CONSILIUL LOCAL BRASOV SI AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, DE TRANSMITERE ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, PE DURATA EXECUTARII CONSTRUCTIILOR DE LOCUINTE, A TERENULUI DIN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 239

din data de 12 iunie 2003

 

 Obiect:  aprobarea încheierii convenţiei dintre Consiliul Local Braşov şi Agenţia  Naţională pentru Locuinţe, de transmitere în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata executării construcţiilor de locuinţe, a terenului din str. Carpaţilor,  identificat prin plan de situaţie, destinat    construcţiilor de locuinţe pentru tineri în vederea închirierii şi împuternicirii  Primarului Municipiului Braşov de a semna această convenţie;
  

 Consiliul Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 4.473/2003 şi Raportul de specialitate al Biroului Promovare şi Urmărire Investiţii din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, referitor la aprobarea încheierii convenţiei dintre Consiliul Local Braşov şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, de transmitere în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata executării construcţiilor de locuinţe, a terenului din str. Carpaţilor, identificat prin plan de situaţie, destinat construcţiilor de locuinţe pentru tineri în vederea închirierii; şi împuternicirea Primarului Municipiului Braşov de a semna această convenţie;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
 În temeiul art. 38, lit. x,  y din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă încheierea convenţiei dintre Consiliul Local Braşov şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, de transmitere  în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata executării construcţiilor de locuinţe, a terenului din str. Carpaţilor, identificat prin plan de situaţie, destinat construcţiilor de locuinţe pentru tineri în vederea închirierii şi împuternicirea Primarului Municipiului Braşov de a semna această convenţie.

 Art. 2. Se aprobă alocarea în bugetul  Serviciului Public Patrimoniu suma de 2.804.235 mii lei, pentru executarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiilor de locuinţe.

 Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.