Hotărârea nr. 236/2003

OBIECT: APROBAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII EVENIMENTULUI "SARBATOAREA BERII CIUCAS 2003"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 12 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 4.158/2003 SI RAPORTUL DE SPE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 236

din data de 12 iunie 2003

 

 

 Obiect:  aprobarea organizării  şi desfăşurării evenimentului "Sărbătoarea Berii Ciucaş 2003";
  

 Consiliul Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 4.158/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea organizării şi desfăşurării evenimentului "Sărbătoarea Berii Ciucaş 2003";
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată şi completată prin Legea nr.  453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. f şi x şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă desfăşurarea manifestărilor legate de "Sărbătoarea Berii Ciucaş 2003", în perioada 3 - 6 iulie 2003, de către Municipiul Braşov, în calitate de coorganizator, în colaborare cu S.C. AURORA S.A., care va asigura fondurile necesare.

 
 Art. 2.  Participarea  Municipiului Braşov, în calitate de  coorganizator, se va face fără implicaţii materiale dar punând la dispoziţie terenul situat în zona Bibliotecii Judeţene şi Şirul Livezii, identificat conform certificatului de urbanism nr. _____________________________    şi planului de situaţie vizat spre neschimbare.


 Art. 3. Condiţiile de desfăşurare ale festivalului sunt următoarele:

 a) Programul de desfăşurare a manifestărilor, inclusiv cel de comercializare a berii, va fi cuprins între orele 10.00 - 23.00;

 b) Accesul pentru aprovizionarea standurilor de vânzare, să fie permis numai pentru autoutilitare având maxim 3,5 tone;

 c) Vânzarea berii se va face numai în pahare de plastic de unică folosinţă;

 d) Amplasamentele vor fi amenajate gen "grădină de vară", dotate cu mobilier uşor (mese şi scaune din plastic, umbrele, baruri mobile, mochetă, etc.);

 e)  S.C. AURORA S.A., va amplasa la locul desfăşurării evenimentelor numărul necesar de toalete ecologice, conform legislaţiei în vigoare;

 f) Mobilierul urban şi dotările existente pe amplasamentele afectate de desfăşurarea evenimentului, vor fi predate pe bază de proces-verbal, încheiat între Serviciul Public Patrimoniu şi reprezentanţii S.C. AURORA S.A.;

 g) Se vor obţine avizele: Direcţiei de Sănătate Publică, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Jandarmeriei Braşov, Grupului de Pompieri "Ţara  Bârsei", Poliţiei Municipiului Braşov, precum şi toate celelalte avize şi autorizaţii prevăzute de lege, necesare desfăşurării în condiţii de deplină legalitate a manifestărilor;

 h) Organizatorul este obligat ca prin manifestarea sa să nu depăşească limita maximă admisă a nivelului de zgomot urban de 60 dB;

 i) S.C. AURORA S.A. va prezenta o scrisoare de garanţie bancară în valoare de 150 milioane lei, sumă care să asigure remedierile eventualelor stricăciuni aduse mobilierului urban şi dotărilor aferente amplasamentelor  destinate desfăşurării evenimentului;

 j) S.C. AURORA S.A. va asigura salubrizarea zilnică a zonei şi totodată va lua măsuri pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice  pe durata desfăşurării manifestărilor.

 Condiţiile  de mai sus vor fi înscrise în actul de ocupare a domeniului public emis de Serviciul Public Patrimoniu conform prevederilor H.C.L. nr. 46/2003.


 Art. 4.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.