Hotărârea nr. 235/2003

OBIECT: STABILIREA SUMEI DATORATE DE BANKCOOP B.G.C.P. - BANCA ÎN FALIMENT PRIN LICHIDATORI BRASOV PENTRU FOLOSINTA SPATIILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. REPUBLICII NR. 51 - STR. MIHAIL SADOVEANU NR. 16; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 235

din data de 12 iunie 2003

 


Obiect: stabilirea sumei datorate de BANKCOOP B.G.C.P. -  Bancă în faliment prin  Lichidatori Braşov pentru folosinţa spaţiilor situate în Braşov, str. Republicii  nr. 51 - str. Mihail Sadoveanu nr. 16;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. ad. 71/2002/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu privind stabilirea sumei datorate de BANKCOOP B.G.C.P. Bancă în faliment prin Lichidatori - Braşov, pentru folosinţa spaţiilor situate în Braşov, str. Republicii nr. 51 - str. Mihail Sadoveanu nr. 16;
In temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice  Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


Art. 1.  Se acceptă plata sumei de 45.000 U.S.D., ca sumă datorată de BANKCOOP S.A., pentru folosinţa spaţiilor din Braşov, str. Republicii nr. 51, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, în perioada cuprinsă între data încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 38.514/20 octombrie 1995 întocmit în baza H.C.L. nr. 126/1995, modificată prin H.C.L. nr. 140/1995 şi data eliberării acestor spaţii.

Art. 2.  Suma prevăzută la art. 1 se va deduce din suma datorată de municipiul Braşov reprezentând contravaloarea spaţiului situat în Braşov, str. Republicii nr. 51,  str. Mihail Sadoveanu nr. 16 ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare  nr. 38.514/1995, anulat prin sentinţa civilă nr. 75/S/4 februarie 2000 pronunţată de Tribunalul Braşov.

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducere la îndeplinire a prezentei  hotărâri.