Hotărârea nr. 234/2003

OBIECT: ÎNCHEIEREA DE ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 303 DIN 15 AUGUST 2002 CU S.C. FERMA STUPINI U.T.B. S.A. AVÂND CA OBIECT PRELUNGIREA CU 12 LUNI A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A TERENULUI SI CLADIRILOR NECESARE FUNCTIONARII ADAPOSTULUI PENTRU CÂINII

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 234

din data de 12 iunie 2003

 


Obiect: încheierea de act adiţional la contractul nr. 303 din 15 august 2002 cu S.C. Ferma Stupini U.T.B. S.A. având ca obiect prelungirea cu 12 luni  a contractului de închiriere a terenului şi clădirilor necesare funcţionării  adăpostului pentru câinii fără stăpân;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
Analizând solicitarea Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Braşov înregistrată sub nr. 29.389/10 iunie 2003 prin care se propune încheierea de act adiţional la contractul nr. 303/15 august 2002 cu S.C. Ferma Stupini U.T.B. S.A. pentru funcţionarea adăpostului pentru câinii fără stăpân;
Având în vedere prevedederile H.C.L. nr. 46/2002 modificată conform H.C.L. nr. 128/2002 prin care s-a înfiinţat Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor fără Stăpân;
In temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice  Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


Art. 1.  Se aprobă încheierea actului adiţional la contractul cu S.C. Ferma Stupini U.T.B. S.A. pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 1 iulie 2003.


Art. 2.  Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, Serviciul Contracte - Licitaţii şi Serviciul Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.