Hotărârea nr. 231/2003

OBIECT: NUMIRE ADMINISTRATOR UNIC AL S.C. "CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV" S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 12 IUNIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI, PRIVIND NUMIREA UNUI ADMI

 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 231

din data de 12 iunie 2003

 

 

Obiect: Numire  administrator unic al S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A.;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
Analizând propunerea unui grup de consilieri, privind numirea unui administrator unic al S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A.;
Având în vedere dispoziţiile art. 111, alin. 2, lit. b şi c, art. 134 şi următoarele din Legea nr. 31/1990 - republicată privind societăţile comerciale şi actul constitutiv;
In temeiul art. 38, al. 2, lit.  j şi art. 46 din Legea Administraţiei  Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se numeşte în funcţia de administrator unic al S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A. dl. GULACSI  IOSIF.

Art.  2.  Pentru activitatea desfăşurată administratorul unic va fi remunerat cu   20 % din salariul directorului general al societăţii.

Art. 3.  S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A. şi persoana nominalizată la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.