Hotărârea nr. 230/2003

OBIECT: REVOCAREA D-LUI NEGOIESCU IOAN DIN FUNCTIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE S.C. "CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV" S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 12 IUNIE 2003; AVÂND ÎN VEDERE MO

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 230

din data de 12 iunie 2003

 


Obiect: revocarea d-lui Negoiescu Ioan din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A.;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
Având în vedere modificarea actului constitutiv al S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A. în ceea ce priveşte administrarea societăţii, prin înlocuirea consiliul de administraţie cu un administrator  unic;
In temeiul art. 38, al. 2, lit. j şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


Articol  unic  Dl. Negoiescu Ioan se revocă din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ca urmare a desfiinţării consiliului de administraţie.