Hotărârea nr. 23/2003

OBIECT: RESPINGEREA CONTESTATIEI SINDICATULUI LIBER AL SALARIATILOR DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND CONTESTATIA SINDICATULUI LIBER A

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 23

din data de 18 februarie 2003

 


Obiect:  respingerea contestaţiei Sindicatului Liber al salariaţilor din Primăria Municipiului Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 februarie 2003;
Analizând  contestaţia Sindicatului Liber al salariaţilor din Primăria Municipiului Braşov, înregistrată sub nr. 8.914 din 17 februarie 2003, prin care se solicită reanalizarea sumelor incluse în proiectul de buget pe anul 2003 pentru premii şi cele pentru ore suplimentare, la cap. 51.02 "Autorităţi publice - cheltuieli de personal";
Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998 - privind finanţele publice;
In temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


Articol Unic   Se respinge contestaţia formulată de Sindicatul Liber al salariaţilor din Primăria Municipiului Braşov, cu privire la proiectul de buget local pe anul 2003, înregistrată sub nr. 8.914/2003.