Hotărârea nr. 229/2003

OBIECT: MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. "CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV" S.A. APROBAT PRIN H.C.L. NR. 213 DIN 30 MAI 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 12 IUNIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 229

din data de 12 iunie 2003

 

 Obiect:   modificarea actului constitutiv al S.C. "Centrala Electrică de Termoficare  Braşov" S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 213 din 30 mai 2002;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
 Analizând propunerea unui grup de consilieri privind modificarea actului constitutiv al S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 213 din 30 mai 2002;
 Având în vedere dispoziţiile art. 199 din Legea nr. 31/1990 - republicată privind societăţile comerciale şi actul constitutiv;
 In temeiul art. 38, al. 2, lit. i - j, art. 56, al. 7 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A. conform actului adiţional anexat, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art. 2.   Se împuterniceşte administratorul societăţii să semneze actul adiţional în forma autentică şi să facă toate cererile necesare înregistrării şi publicării actului adiţional.

 Art.  3.  S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A. şi persoana nominalizată la art.  2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.