Hotărârea nr. 226/2003

OBIECT: MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 176 DIN 19 MAI 2003, PRIVIND REGLEMENTAREA SITUATIEI CONTRACTELOR, LICITATIILOR SI ACHIZITIILOR PUBLICE AFLATE ÎN CURS DE DERULARE SI TRANSFERAREA DERULARII LOR LA SERVICIILE PUBLICE DESCENTRALIZATE; CONSILIUL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 226

din data de 2 iunie 2003

 

 

 Obiect: modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 176 din 19 mai 2003, privind reglementarea situaţiei contractelor, licitaţiilor şi achiziţiilor publice aflate în curs de derulare  şi transferarea derulării lor la serviciile publice descentralizate;

 

 Consiliul Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă la data de 2 iunie 2003;
 Analizând propunerea unui grup de consilieri având ca obiect modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 19 mai 2003, privind reglementarea situaţiei contractelor, licitaţiilor şi achiziţiilor publice aflate în curs de derulare şi transferarea derulării lor la serviciile publice descentralizate;
 În temeiul  art. 38, lit. d, f, i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.  Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 19 mai 2003, care va avea următorul cuprins:

  "Art. 2. Pentru achiziţiile publice aflate în desfăşurare, după finalizarea de către aparatul propriu al consiliului local a procedurilor privind atribuirea contractelor, se vor aplica dispoziţiile art. 1 din prezenta".


 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 19 mai 2003, astfel modificată va fi republicată.


 Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 176 din 19 mai 2003

republicată conform H.C.L. nr. 226 din 2 iunie 2003

 


Obiect: reglementarea situaţiei contractelor, licitaţiilor şi achiziţiilor publice aflate  în curs de derulare şi transferarea derulării lor la serviciile publice  descentralizate;


Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 19 mai 2003;
Analizând propunerea unui grup de consilieri, înregistrată cu nr. ad. 3.170/2003, având ca obiect reglementarea situaţiei contractelor, licitaţiilor şi achiziţiilor publice, aflate în curs de derulare şi transferarea derulării lor la serviciile publice descentralizate;
Având în vedere dispoziţiile H.C.L. nr. 66/2003 şi H.C.L. nr. 104 din 7 aprilie 2003, prin care a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Patrimoniu;
In temeiul  art. 38, lit. d, f,  i  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.   Se aprobă preluarea de către Serviciul Public Patrimoniu a drepturilor şi obligaţiilor Municipiului Braşov ce decurg din derularea contractelor de achiziţie publică având ca obiect bunuri, servicii şi lucrări a căror finanţare a făcut obiectul H.C.L. nr. 104/2003 (art. 2, prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Patrimoniu).


Art. 2. Pentru achiziţiile publice aflate în desfăşurare, după finalizarea de către aparatul propriu al consiliului local a procedurilor privind atribuirea contractelor, se vor aplica dispoziţiile art. 1 din prezenta.


Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.