Hotărârea nr. 225/2003

OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE NR. AD. 26.908/29 MAI 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 2 IUNIE 2003; ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE PRIMARUL IOAN GHISE ÎN NUMELE MUNICIPI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 225

din data de 2 iunie 2003

 

 Obiect: respingerea  reclamaţiei administrative  nr. ad. 26.908/29 mai 2003;

 

 


 Consiliul Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă la data de 2 iunie 2003;
 Analizând reclamaţia administrativă formulată de Primarul Ioan Ghişe în numele Municipiului Braşov, prin care se solicită revocarea H.C.L. nr. 176/2003;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.   Se respinge reclamaţia administrativă, înregistrată cu nr. ad. 26.908 din 29 mai 2003, formulată în numele Municipiului Braşov de Primarul Ioan Ghişe.