Hotărârea nr. 224/2003

OBIECT: DESEMNAREA D-LUI PAUL GONTEA ÎN FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI LOCAL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CA MANDATUL DE PRESEDINTE AL C

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 224

din data de 26 mai 2003

 

Obiect: desemnarea d-lui PAUL GONŢEA în funcţia de preşedinte al Consiliului  Local pentru o perioadă de 3 luni;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Având în vedere faptul că mandatul de preşedinte al Consiliului Local al d-lui Dogar Nicolae a expirat;
Având în vedere propunerea d-lui Dogar Nicolae, privind numirea d-lui consilier PAUL GONŢEA în funcţia de preşedinte al Consiliului Local pentru următoarele 3 luni;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 35/2002, privind regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al consiliilor locale;
În temeiul art. 37, alin. 1 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Articol Unic.  Se numeşte domnul consilier PAUL GONŢEA în funcţia de preşedinte al Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni, începând cu data prezentei hotărâri.