Hotărârea nr. 223/2003

OBIECT: DOTAREA CENTRULUI DE EXECUTIE BUGETARA - CRESA NR. 2 BRASOV CU UN AUTOTURISM MARCA DACIA MODEL DOUBLE CAB 1,6 I (UTILITARA); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRESEDI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 223

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect:  dotarea Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2 Braşov cu un autoturism  marca DACIA model DOUBLE CAB 1,6 i (utilitară);

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând la iniţiativa Preşedintelui Comisiei de Monitorizare  a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2 Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2 Braşov, înregistrat cu nr. 231 din 13 mai 2003, prin care se solicită achiziţionarea unui autoturism pentru deservirea creşelor ce îl compun;
 În temeiul art. 38,alin. 2, lit. e şi i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă achiziţionarea unui autoturism marca DACIA  model DOUBLE CAB 1,6 i (utilitară), pentru  deservirea creşelor ce compun Centrul de Execuţie Bugetară Cresa nr. 2, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 459/2002.
 Achiziţionarea va fi trecută pe lista de investiţii ce va fi aprobată la prima rectificare a bugetului local.

 Art. 2.  După achiziţionarea autoturismului, acesta va fi trecut în patrimoniul Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2.

 Art. 3. Cota lunară de carburanţi destinată funcţionării autoturismului de la art. 1, este de 200 l/lună, conform Legii nr. 247/2002 şi va fi suportată din bugetul aprobat al Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2.

 Art. 4. Primarul municipiului Braşov şi Centrul de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.