Hotărârea nr. 222/2003

OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR. 147 DIN 24 APRILIE 2003, PRIN CARE MUNICIPIUL BRASOV VA PARTICIPA ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR LA MANIFESTARILE CULTURALE ORGANIZATE DE FILARMONICA BRASOV, ÎN ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 222

din data de 26 mai 2003

 Obiect: completarea H.C.L. nr. 147 din 24 aprilie 2003, prin care Municipiul Braşov va participa în calitate de coorganizator la manifestările culturale organizate de Filarmonica Braşov, în anul 2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Exopunerea de motive şi Raportul  de specialitate al Serviciului Buget, din cadrul Departamentului Servicii Interne, înregistrat cu nr. 25.469/2003, privind completarea H.C.L. nr. 147/2003;
 Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit. d şi p şi  art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 24 aprilie 2003, cu un nou articol, care va avea următorul conţinut:
 "Se aprobă regulamentul pentru Concursul de Interpretare a Liedului Românesc (inclusiv premiile ce se vor acorda câştigătorilor) precum şi cuantumul onorariilor ce se vor acorda celorlalte manifestări culturale organizate de Filarmonica Braşov, în anul 2003".

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 24 aprilie 2003, astfel completată, va fi republicată.

 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 147 din 24 aprilie 2003

republicată conform H.C.L. nr. 222 din data de 26 mai 2003

 

 Obiect: participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al manifestărilor culturale organizate de Filarmonica Braşov în anul 2003;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,
 Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate ale  Serviciului Buget, înregistrate cu nr. ad. 28.554/2003, privind alocarea sumei de 500.000 mii lei pentru organizarea manifestărilor culturale:
 - "1878 - 2003* Jubileu 125 ani de la înfiinţarea Filarmonicii braşovene" în perioada 4 mai-5 iunie 2003,
 - "Festivalul Internaţional al Muzicii de Cameră" - ediţia a XXXI-a în perioada 6-28 mai 2003,
 - Festivalul Liedului, manifestare inclusă la propunerea unui grup de consilieri, căreia i se vor aloca  300.000.000 lei;
 Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale,
 În temeiul art.  38,  lit.  d,  p şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al manifestărilor culturale organizate de Filarmonica "Gheorghe Dima" din Braşov.

 Art. 2. Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 800.000.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu cazarea artiştilor, chiria pentru spaţiile de desfăşurare a concertelor, servicii publicitare şi alte cheltuieli de organizare.

 Art. 3. Se diminuează fondul de rezervă bugetară cu suma de 800.000.000 lei.

 Art. 4. Filarmonica Braşov va prezenta în termen de 30 zile de la finalizarea acţiunilor culturale contul de execuţie, urmând a restitui bugetului local sumele neutilizate.

 Art. 5.  Se aprobă regulamentul pentru Concursul de Interpretare a Liedului Românesc (inclusiv premiile ce se vor acorda câştigătorilor) precum şi cuantumul onorariilor ce se vor acorda celorlalte manifestări culturale organizate de Filarmonica Braşov, în anul 2003.

 Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.