Hotărârea nr. 221/2003

OBIECT: DOSAR NR. 2.444/2002 AL TRIBUNALULUI BRASOV - RECLAMANTI TUDOR GEORGE SI MANOLIU ELENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; AVÂND ÎN VEDERE RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI CONTENCIOS;

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 221

din data de 26 mai 2003

 


 Obiect: Dosar nr. 2.444/2002 al Tribunalului Braşov - reclamanţi TUDOR GEORGE şi  MANOLIU ELENA;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios;
 În baza art. 222 din Codul de procedură civilă şi art. 67 din Codul de procedură civilă;
 În temeiul  art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă răspunsul la interogatoriul luat de reclamanţii TUDOR GEORGE şi MANOLIU ELENA, în Dosarul nr. 2.444/2002 al Tribunalului Braşov, anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.