Hotărârea nr. 220/2003

OBIECT: ACORDAREA UNOR DARURI PENTRU COPIII MINORI AI ANGAJATILOR, CU OCAZIA ZILEI DE 1 IUNIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MO

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 220

din data de 26 mai 2003

 


 Obiect: acordarea unor daruri pentru copiii minori ai angajaţilor, cu ocazia zilei de 1 IUNIE;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Financiar - Contabil din cadrul Departamentului Servicii Interne, înregistrat cu nr. 27.093 din 23 mai 2003, prin care s-a propus acordarea unor daruri pentru copiii minori ai angajaţilor, cu ocazia zilei de 1 IUNIE;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, art. 11, O.G. nr. 7/2001, art. 5, lit. b, privind impozitul pe venit, precum şi prevederile Ordinului M.F.  nr. 1.754 din 18 decembrie 2002, privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi pensii, a actualizării sumelor fixe, precum şi a baremului anual pentru calculul plăţilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, art. 3, lit. b;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă alocarea sumei de 82.500.000 lei, din capitolul bugetar 51.02.20.30.07. "Autorităţi publice - alte cheltuieli aprobate prin  dispoziţii legale", în vederea acordării unor daruri copiilor minori ai angajaţilor din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.