Hotărârea nr. 22/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND REFERATUL NR. 3.241/2003 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE P

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 22

din data de 18 februarie 2003

 


Obiect:  aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2003;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 februarie 2003;
Analizând  referatul nr. 3.241/2003 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov, pe anul 2003;
Având în vedere prevederile art. 5, alin. 1, art. 20, alin. 4 din Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale; Legea nr. 631/2002 - privind bugetul de stat pe anul 2003;
In temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă bugetul local al Municipiului Braşov pe anul 2003 în sumă de 1.509.633.022 mii lei la partea de venituri şi 1.509.633.022 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri