Hotărârea nr. 219/2003

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 170 DIN 24 APRILIE 2003, PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV NR. 5.102/1998; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND SOLICITAREA S.C. RIAL S.R.L. NR. 5.023/2003

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 219

din data de 26 mai 2003

 

 

 Obiect: modificarea H.C.L. nr. 170 din 24 aprilie 2003, privind modificarea actului constitutiv nr. 5.102/1998;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând solicitarea S.C. RIAL S.R.L. nr. 5.023/2003, înregistrată sub nr. ad. 23.078 şi raportul de specialitate nr. ad. 23.078 din 26 mai 2003 al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea actului constitutiv nr. 5.102/1998;
 Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a S.C. RIAL S.R.L.  nr. 13 din 11 aprilie 2003;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul art. 38, lit. i , j şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 170 din 24 aprilie 2003, prin înlocuirea d-lui Ioan Sorici cu d-nul Lucian Ionescu, acest articol urmând a avea următorul cuprins:
 "Art. 1. Se revocă din funcţia de administrator şi membru în Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L., administratorii numiţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 284 din 29 iulie 2002, de modificare a actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.  Braşov, următoarele persoane:
  1. Atomei Gheorghe
  2. Bâscă Ioan
  3. Lucian Ionescu
  4. Tarbă Mihail
  5. Ştefănescu  Laura
  6. Costel Petrişor Berlin
  7. Hathazi Ladislau"

 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 24 aprilie 2003, astfel modificată va fi republicată.


 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 170 din 24 aprilie 2003

republicată conform H.C.L. nr. 219 din 26 mai 2003

 

Obiect:  modificarea actului constitutiv nr. 5.102/1998;


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,
Analizând solicitarea S.C. R.I.A.L.  S.R.L. nr. 5.023/2003 înregistrată sub nr. 23.078 şi raportul de specialitate nr. ad. 23.078/2003 al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea actului adiţional la actul constitutiv al S.C. R.I.A.L.  S.R.L.;
Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a S.C. R.I.A.L.  S.R.L. nr. 13/11 aprilie 2003;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 38 lit. i şi j şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Se revocă din funcţia de administrator şi membru în Consiliul de Administraţie al  S.C. R.I.A.L.  S.R.L., administratorii numiţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr.  284 din 29 iulie 2002, de modificare a actului constitutiv al S.C. R.I.A.L.  S.R.L. Braşov, următoarele persoane:
 1.  Atomei Gheorghe
 2.  Bâscă Ioan
 3.  Lucian Ionescu
 4.  Tarba Mihail
 5.  Stefănescu Laura
 6.  Costel Petrişor Berlin
 7.  Hathazi Ladislau

Art. 2. Se modifică prevederile art. 10 din Actul constitutiv al S.C. R.I.A.L. S.R.L. autentificat sub nr. 5.102/1998, astfel cum a fost modificat şi prin Actul adiţional nr. 699/28 martie 2001 şi prin Actul adiţional nr. 2.265/6 august 2001 şi va avea următorul cuprins:

 "Art. 10 Societatea va fi administrată de către un număr de 3 (trei) membri aleşi, constituiţi într-un Comitet Director. Persoanele care îndeplinesc calitatea de administrator sunt membrii Consiliului Director, acestea fiind:

1. Popa Alexandru, cetăţean român, domiciliat în Braşov, B-dul Victoriei nr. 13, sc. A, ap. 19, posesor B.I. seria G.V. nr. 35800, CNP 1470307080054, născut la data de 7 martie 1947.

2. Barbu Paula, cetăţean român, domiciliat în Braşov, str. Jepilor nr. 5, bl. C 2, ap. 13, posesor B.I.  seria B.C. nr. 310225, C.N.P. 2570325080015, născut la data de 25 martie 1957.

3. Păltânea Sorin, cetăţean român, domiciliat în municipiul Codlea, judeţul Braşov,  str. Primăverii nr. 15, bl. 8 C, sc. A ap. 15, posesor B.I. seria Braşov nr. 128629, C.N.P. 1550306080015, născut la data de 6 martie 1955.
-  02  -

Activitatea Comitetului Director va fi verificată de către o comisie numită de Consiliul Local al Municipiului Braşov, în următoarea componenţă: dl. Atomei Gheorghe, dl. Bâscă Ioan, dl.  Lucian Ionescu , dl. Hathazi Ladislau, dl. Costel Petrişor Berlin, dl. Paul Gonţea,    dl. Adrian Gabor, dl. Zakarias Carol, dl. Vladimir Puiu, care va valida actele acesteia. Toate actele ce se vor înainta consiliului local, vor fi promovate prin această comisie.

Capitolul: "Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor consiliului de administraţie" din Actul adiţional nr.  2.265/6 august 2002 se modifică în "Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor Comitetului Director", după cum urmează:

1. Membrii Comitetului Director sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi pot fi realeşi, după caz, prin hotărârea adunării generale.

2. Comitetul Director se întruneşte la sediul S.C. R.I.A.L.  S.R.L. Braşov sau ori de câte ori este necesar.

3. Comitetul Director numeşte un secretar dintre angajaţii societăţii. Remuneraţia acestuia se stabileşte de către Comitetul Director.

4. Pentru valabilitatea hotărârilor Comitetului Director este necesară prezenţa tuturor membrilor, iar acestea se adoptă cu majoritatea simplă.

5. Procesul-verbal se semnează de toţi membrii Comitetului Director şi de secretar.

6. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului Director redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către toţi membrii.

7. In relaţiile cu terţii societatea comercială este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Comitetul Director.

8. Comitetul Director este obligat să pună la dispoziţia cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale.
9. Membrii Comitetului Director vor depune o garanţie constând din contravaloarea a 10 părţi sociale.

10. Membrii Comitetului Director răspund individual sau solidar, după caz, faţă de S.C. R.I.A.L.  S.R.L. pentru prejudiciile aduse societăţii. In astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi de adunarea generală cu votul a cel puţin jumătate din numărul consilierilor aleşi."


Art. 3. Se modifică prevederile art. 11 din Actul Constitutiv al S.C. R.I.A.L. S.R.L. autentificat sub nr. 5.120/18 decembrie 1998, astfel cum a fost modificat prin actul adiţional la Actul Constitutiv autentificat sub nr. 699/28 martie 2001, şi va avea următorul cuprins:

"Art. 11. Atribuţiile comitetului Director şi ale Directorului General

A. Comitetul Director are în principal, următoarele atribuţii:

a) stabileşte atribuţiile personalului de conducere a societăţii comerciale în vederea executării operaţiunilor acesteia;

b) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a stabilit competenţa directorului general al societăţii comerciale;

c) supune anual adunării generale, în în termen de maxim 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;

d) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală;

e) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului societăţii comerciale, conformm structurii organizatorice aprobate;

f) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;

g) avizează numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie şi le supune aprobării adunării generale;

h) avizează normele de dezvoltare şi de investiţii şi le supune aprobării adunării generale;

i) negociază contractul colectiv de muncă şi aprobă statutul personaluluui;

j) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.

B. Directorul General reprezintă societatea comercială în raporturile cu terţii şi are în principal următoarele atribuţii:

a) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi ale Comitetului Director;

b) aplică strategia  şi politicile de dezvoltare ale societăţii comerciale, aprobate de adunarea generală;

c) angajează , promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;

d) negociază în condiţiile legii contractele de muncă;

e) încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii comerciale în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;

f) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii comerciale;

g) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;

h) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;

i) aprobă operaţiunile de vânzare şi compărare de bunuri, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut:

j) împuterniceşte directorii executivi şi orice altă persoană să exercite orice atribuţii din sfera sa de competenţă;

k) rezolvă orice altă problemă pe care Comitetul Director a stabilit-o în sarcina sa.

C. Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale, pe care îl întocmeşte directorul general."

Art. 4. Se modifică prevederile art. 12 din Actul constitutiv al S.C. R.I.A.L.  S.R.L. şi va avea următorul cuprins:

"Art. 12 Activitatea S.C. R.I.A.L.  S.R.L. Braşov este controlată, în condiţiile legii, de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.
Adunarea Generală numeşte următorii cenzori:

 1. Rasaliu Marian Iulian, cetăţean român, domiciliat în Braşov, str. Tâmpei nr. 6, Sc. C, ap. 23, posesor al C.I. seria Braşov nr. 139190, CNP 1700330080029, născut la data de 30 martie 1970.
 2. Bajan Nicolae

 3. Bertalan Csaba"


Art. 5.  H.C.L. nr. 289/1998 astfel modificată va fi republicată.


Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.