Hotărârea nr. 218/2003

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 71 DIN 17 MARTIE 2003, PRIVIND ORGANIZAREA DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE - INSTITUTIE PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 200

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 218

din data de 26 mai 2003

 

 

 Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71  din 17 martie 2003,  privind  organizarea Direcţiei de Servicii Sociale - instituţie publică de asistenţă socială;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Având în vedere demisia d-lui Arnold Ungureanu, înregistrată sub nr. 26.081/2003 şi a  d-lui Nicolae Paraschiv, înregistrată sub nr. 26.216 din 20 mai 2003, din comisia de coordonare şi control a Direcţiei de Servicii Sociale;                  
 Ţinând cont  de propunerile din şedinţa Consiliul Local din data de 26 mai 2003 şi de rezultatul votului secret pentru modificarea componenţei comisiei de coordonare şi control a Direcţiei de Servicii Sociale;              
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Adfministraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 17 martie 2003, în sensul completării comisiei de coordonare şi control a Direcţiei de Servicii Sociale, cu următorii consilieri locali:

  - VLADIMIR  PUIU
  - PAUL BECHEANU
  - NEDECZKY  LADISLAU


 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 17 martie 2003, astfel modificată, va fi republicată.


 Art. 3.  Persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la  îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 71 din 17 martie 2003

republicată conform H.C.L. nr. 218 din 26 mai 2003

 

 

 Obiect: organizarea Direcţiei de Servicii Sociale - instituţie publică  de asistenţă socială;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Autoritate Tutelară din Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 13.693 din 11 februarie 2003, prin care s-a propus organizarea Direcţiei de Servicii Sociale;
 Având în vedere prevederile art. 5, alin. 1, art. 7, art. 32, art. 33, art. 42, art. 53 din Legea nr. 705/2001, privind sistemul naţional de asistenţă socială; ale Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat; ale Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social şi ale O.U.G.  nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, a H.G. nr. 90/2003 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, art. 12, art. 21, alin. 2 din  Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; H.G. nr. 886/2000 - privind grila naţională de evaluare a persoanelor vârstnice, art. 26, 28, 29, 32, 33 din Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice; art. 91 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată; 
 În temeiul art. 38, lit. e, g, i, u, s şi art. 46, pct (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Începând cu data prezentei hotărâri Centrul de Asistenţă Comunitară pentru Persoane Vârstnice se transformă în Direcţie de Servicii Sociale, serviciul public de asistenţă socială cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local Braşov.

 Art. 2.  Sediul administrativ al Direcţiei de Servicii Sociale este în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8.

 Art. 3.  Începând cu data prezentei hotărâri Centrul de Asistenţă şi Îngrijire (Căminul de Bătrâni) - Braşov, Centrul de zi "Casa Soarelui" - Stupini, Centrul de Asistenţă Comunitară pentru Persoane Vârstnice îşi pierd personalitatea juridică şi se tranformă în servicii în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale (conform organigramei).
 
 Art. 4. Directorii de la instituţiile menţionate la art. 3, vor fi încadraţi în noua instituţie ca şefi de serviciu, iar contabilii şefi vor fi încadraţi ca economişti sau contabili, în funcţie de nivelul studiilor.

 Art. 5. Din cadrul Primăriei Braşov vor fi transferate un număr de 16 persoane, care provin de la următoarele Direcţii:

 - Direcţia Administraţie Publică Locală - 4 persoane;
 - Direcţia Economică    - 7 persoane;
 - Departamentul Servicii Interne  - 4 persoane


 Art. 6.  Se aprobă organigrama Direcţiei de Servicii Sociale (anexa 1).


 Art. 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii  Sociale, precum şi statul de funcţii, va fi supus aprobării Consiliului Local în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.


 Art. 8. Direcţia de Servicii Sociale va prelua prin transfer în interesul serviciului funcţionarii publici şi angajaţii contractuali aflaţi în prezent în serviciile şi instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale. Personalul implicat îşi va păstra nivelul actual de salarizare.


 Art. 9. Activităţile compartimentului financiar-contabil şi de resurse umane specifice Serviciului Ajutor Social şi Biroului pentru persoanele cu handicap, vor fi asigurate până la organizarea acestora în cadrul Direcţiei, de către serviciile de specialitate din Primărie.


 Art. 10.  În termen de 30 de zile se va supune spre aprobare lista cu imobilele ce se vor afla în administrarea  Direcţiei de Servicii Sociale.


 Art. 11.  În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, bunurile proprietatea Municipiului Braşov, ce urmează a fi  gestionate de Direcţia de Servicii Sociale, vor fi predate acesteia, respectiv preluate pe bază de protocol.


 Art. 12. Bugetele aprobate pe anul 2003 pentru toate unităţile şi serviciile implicate vor fi preluate şi gestionate de către Direcţia de Servicii Sociale.


 Art. 13.  Începând cu data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 236/2001, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2001.


 Art. 14.  Se aprobă transferul în funcţia de director al Direcţiei de Servicii Sociale a d-nei Topoliceanu Mariana.

 Art. 15. Se aprobă comisia de monitorizare a Direcţiei de Servicii Sociale în următoarea componenţă:
  - Puiu Vladimir  - consilier local
  - Becheanu Paul  - consilier local
  - Nedeczky Ladislau  - consilier local
  - Melania Ţop   - consilier local
  - Adrian Gabor  - consilier local
  - Gheorghe Scripcaru  - Viceprimar
  - Ioan Ioniţă   - Viceprimar


 Art. 16.   Primarul Municipiului Braşov şi directorii instituţiilor şi direcţiilor implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.