Hotărârea nr. 217/2003

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 79 DIN 31 MARTIE 2003, PRIVIND ÎNFIINTAREA COMISIEI DE COORDONARE SI CONTROL A CENTRULUI DE EXECUTIE BUGETARA - CRESA NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 217

din data de 26 mai 2003

 

 

 Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79  din 31 martie 2003,  privind  înfiinţarea  comisiei  de  coordonare  şi  control a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Având în vedere demisia d-lui Arnold Ungureanu, înregistrată sub nr. 26.081/2003 şi a  d-lui Nicolae Paraschiv, înregistrată sub nr. 26.216 din 20 mai 2003, din comisia de coordonare şi control a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2;
 Ţinând cont  de propunerile din şedinţa Consiliul Local din data de 26 mai 2003 şi de rezultatul votului secret pentru modificarea componenţei comisiei de coordonare şi control a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2;
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Adfministraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 31 martie 2003, în sensul completării comisiei de coordonare şi control a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa  nr. 2 cu următorii consilieri locali:

  - VLADIMIR  PUIU
  - PAUL BECHEANU
  - NEDECZKY  LADISLAU


 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 31 martie 2003, astfel modificată, va fi republicată.


 Art. 3.  Persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la  îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 


Obiect: constituirea comisiei de monitorizare şi control a Centrului de Execuţie        Bugetară - Creşa nr. 2;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând solicitarea Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2, privind constituirea Comisiei de monitorizare şi control care să asigure desfăşurarea activităţilor economico-administrative ale centrului, înregistrată sub nr. 15.698/2003;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 459/2002;
În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Activitatea Centrului de Execuţie Bugetată - Creşa  nr. 2, va fi monitorizată şi controlată de către o comisie a Consiliului Local Braşov, având următoarea componenţă:
 - d-na Melania Ţop   - consilier local
 - dl. Adrian Gabor  - consilier local
 - dl. Gheorghe Scripcaru - viceprimar
 - dl. Ioan Ioniţă  - viceprimar
 - dl. Vladimir Puiu  - consilier local
 - dl. Paul Becheanu  - consilier local
 - dl. Nedeczky Ladislau - consilier local

 Art. 2.  Persoanele menţionate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.